REMAWAY s.r.o.

Iskaznica. Br .: 242 96 279

sa sjedištem u Velká nad Veličkou 492, 696 74 Velká nad Veličkou

upisano u Trgovački registar koji vodi Okružni sud u Brnu, odjeljak C, spis 93003

Osoba za kontakt: Dominik Jelínek

E-adresa: info@okoklade.com

Telefon: +420 774 699 030

izdaje sljedeće

 

POLITIKA PRIVATNOSTI

 

1. recitacije

Cilj ovih Pravila o privatnosti koje je izdao REMAWAY s.r.o., id. Br .: 242 96 279, sa sjedištem u Velká nad Veličkou 492, 696 74 Velká nad Veličkou, upisano u trgovački registar koji vodi Regionalni sud u Brnu, odjeljak C, spis 93003 (u daljnjem tekstu "Mi"), informirati Kupce o njihovim osobnim podacima koje obrađujemo tijekom pružanja naših usluga i tijekom posjeta našoj web stranici na www.okoklade.com (u daljnjem tekstu: Web stranica), u koje svrhe i koliko dugo obrađujemo ove osobne podatke u skladu s primjenjivi zakonski propisi, kome i iz kojih razloga možemo prenijeti te podatke te obavijestiti Kupce o njihovim pravima u vezi s obradom njihovih osobnih podataka.

Prilikom obrade osobnih podataka poštujemo češki Zakon br. 101/2000 Coll. O zaštiti osobnih podataka i izmjeni nekih zakona, kako su izmijenjeni i dopunjeni (u daljnjem tekstu: „Zakon o zaštiti osobnih podataka”) i na snazi ​​od 25. svibnja 2018. godine. , Uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46 / EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (u daljnjem tekstu: „ GDPR”).

 

2. Kontrolor osobnih podataka

Kontrolor osobnih podataka je: REMAWAY s.r.o., id. Br .: 242 96 279, sa sjedištem u Velká nad Veličkou 492, 696 74 Velká nad Veličkou, upisano u trgovački registar koji vodi Regionalni sud u Brnu, odjeljak C, spis 93003.

3. Obrada osobnih podataka osoba mlađih od 18 godina

Samo osoba koja je navršila 18 godina može pregledavati našu web stranicu i naručiti usluge koje se nude na web mjestu. Tako se ne obrađuju osobni podaci djece mlađe od 18 godina.

 

4. Kategorije osobnih podataka

Obrađujemo sljedeće osobne podatke:

 

 

 

a. svoje ime i prezime;

b. adresa prebivališta;

c. Datum rođenja;

d. trenutni kapital za klađenje;

e. telefonski broj;

f. email adresa.

Također, Mi dobivamo sljedeće podatke kao rezultat vaše upotrebe naših usluga:

g. kolačići;

h. bilo koji drugi mrežni identifikator.

 

5. Svrha i pravni temelji obrade osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju izvršenog Ugovora o usluzi. U određenim slučajevima, vaše podatke obrađujemo na osnovu zaštite našeg legitimnog interesa ili zakonske obveze.

Vaše osobne podatke obrađujemo posebno u sljedeće svrhe:

 izvršenje Ugovora i upravljanje računima kupaca;

 odgovaranje na vaše upite i međusobna komunikacija;

 slanje komercijalnih komunikacija.

Ako ste nam dali pristanak na slanje komercijalne komunikacije, obrađujemo vaše kontaktne podatke koje ste nam dali u odgovarajuću svrhu. Uvijek možete opozvati svoj pristanak slanjem e-pošte zahtjevom za prekid slanja komercijalnih komunikacija na info@okoklade.com čime ćete se odjaviti od primitka komercijalne komunikacije.

6. Trajanje obrade

Vaše podatke obrađujemo tijekom razdoblja korištenja naših usluga (tj. Trajanja ugovornih odnosa između vas i nas, a nakon toga tijekom razdoblja primjerenog u pogledu zaštite naših prava, ostvarivanja zahtjeva proizašlih iz neispravnog izvršavanja ili odgovornosti za štetu prouzročio.

Ako podatke obrađujemo na temelju vašeg pristanka (posebno slanja komercijalnih komunikacija), podaci će biti obrađeni u razdoblju za koje ste dali takvu suglasnost i najviše 30 dana nakon što ste povukli svoj pristanak.

7. Otkrivanje osobnih podataka trećim stranama

Ostale osobe (davatelj web hostinga, programeri te unutarnji i vanjski kooperanti i zaposlenici) mogu imati pristup osobnim podacima koje ste nam pružili u određenim slučajevima. Pažljivo biramo takve osobe i osiguravamo da se s njihovim podacima postupa na siguran i povjerljiv način.

 

 

 

8. Vaša prava koja proizlaze iz obrade osobnih podataka

Osobno imate sljedeća prava u odnosu na vaše osobne podatke:

- pravo na opoziv suglasnosti za obradu osobnih podataka;

- pravo na ispravljanje ili nadopunu vaših osobnih podataka;

- pravo zahtijevati ograničenje obrade;

- pravo na prigovor;

- pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu;

- pravo zatražiti prijenos podataka;

- pravo pristupa osobnim podacima;

- pravo na brisanje osobnih podataka (pravo na „zaboraviti“) u određenim slučajevima; i

- druga prava utvrđena Zakonom o zaštiti osobnih podataka i GDPR-om.

 

U nastavku ćemo vam objasniti svoja prava kako biste osigurali da razumijete njihov sadržaj.

Pravo na opoziv suglasnosti za obradu osobnih podataka

Ako obrađujemo vaše osobne podatke na temelju vašeg pristanka (posebno slanja komercijalne komunikacije), imate pravo opozvati ih u bilo kojem trenutku e-poštom zahtjeva za prekid slanja komercijalnih komunikacija na info@okoklade.com ili putem klikom na vezu na kraju svakog e-maila koji nam pošaljete putem kojeg ćete se odjaviti od primitka komercijalne komunikacije.

Pravo ispravljanja ili dopune vaših osobnih podataka

Imate pravo tražiti da Mi bez nepotrebnog odgađanja ispravimo netočne osobne podatke koji se odnose na vas. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo na nepotpune osobne podatke, uključujući pružanje dopunske izjave.

Pravo zatražiti ograničenje obrade

Pravo na ograničenje obrade predstavlja našu obvezu da ne vršimo bilo kakvu obradu osobnih podataka (osim čuvanja osobnih podataka za određeno razdoblje) u slučajevima kada:

- prigovorili ste njihovoj obradi; ili

- poričete njihovu točnost; ili

- je njihova obrada nezakonita; ili

- Više ih ne trebamo za potrebe obrade.

Pravo na prigovor

Možete prigovoriti protiv obrade vaših osobnih podataka u pisanom ili elektroničkom obliku. Kao rezultat ovog prigovora, više nećemo obrađivati ​​vaše osobne podatke ako ne dokažemo ozbiljne legitimne razloge za obradu koji nadmašuju vaše interese ili prava i slobode.

Pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu

Imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu u bilo kojem trenutku, odnosno Uredu za zaštitu osobnih podataka.

Pravo zatražiti prijenos podataka

Ovo je vaše pravo na dobivanje osobnih podataka koji se odnose na vas u strukturiranom, često korištenom i strojno čitljivom obliku. Na vaš zahtjev, dužni smo te podatke prenijeti na drugog upravljača osobnih podataka.

Pravo pristupa osobnim podacima

Pravo pristupa osobnim podacima znači vaše pravo da od nas dobijete informacije o tome obrađujemo li vaše osobne podatke i, ako je to slučaj, imate pravo na dobivanje tih podataka, a istovremeno i pravo na dobivanje sljedeće informacije:

- svrhe obrade;

- kategorije osobnih podataka o kojima je riječ;

- primateljima kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni;

- planirano razdoblje u kojem će se osobni podaci pohranjivati;

- podaci o pravu traženja ispravljanja ili brisanju osobnih podataka, pravu na prigovor;

- pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu (Ured za zaštitu osobnih podataka).

- ako osobne podatke ne dobijete od vas, bilo koje dostupne podatke o njihovom izvoru;

- činjenica da se donose automatizirane odluke, uključujući profiliranje.
Pravo na brisanje

To znači našu obvezu da uništimo osobne podatke koje obrađujemo o vama ako:

- osobni podaci više nisu potrebni u svrhe u koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, opozivate svoj pristanak i nema drugih pravnih osnova za obradu;

- prigovarate obradi i nema prevladavajućih legitimnih razloga za obradu;

- su osobni podaci nezakonito obrađeni;

- osobni podaci moraju se izbrisati da bi se ispunili zakonske obveze.

 

 

 

 

 

9. Kako nas možete kontaktirati?

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa zaštitom osobnih podataka ili opozivom pristanka na daljnju obradu vaših osobnih podataka, možete nam poslati e-poštu na: info@okoklade.com ili nas pismeno kontaktirati na: Velká nad Veličkou 492, 696 74 Velká nad Veličkou

Ova Pravila o privatnosti stupaju na snagu od 10. studenog 2018. godine.

 

 

 REMAWAY s.r.o.

 

 

 

ENGLISH:

REMAWAY s.r.o.

 

Id. No.: 242 96 279

with its registered office at Velká nad Veličkou 492, 696 74 Velká nad Veličkou

registered in the Commercial Register kept by the Regional Court in Brno, Section C, File 93003

Contact person: Dominik Jelínek

Email: info@okoklade.com

Phone: +420 774 699 030

 

issues the following

PRIVACY POLICY

 

1. Recitals

 

The objective of this Privacy Policy, which was issued by REMAWAY s.r.o., Id. No.: 242 96 279, with its registered office at Velká nad Veličkou 492, 696 74 Velká nad Veličkou, registered in the Commercial Register kept by the Regional Court in Brno, Section C, File 93003 (hereinafter also “We”), is to inform Customers about their personal data processed by us when providing our services and during their visits to our Website at www.okoklade.com (hereinafter the “Website”), for what purposes and how long We process these personal data in accordance with the applicable legal regulations, to whom and for what reason We can transfer these data, and to inform Customers about their rights in connection with the processing of their personal data.

 

When processing personal data, We comply with the Czech Act No. 101/2000 Coll., on personal data protection and on amendment to certain laws, as amended (hereinafter the “Personal Data Protection Act”) and, effective as of 25 May 2018, by Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter the “GDPR”).

 

2. Personal Data Controller

 

The personal data controller is: REMAWAY s.r.o., Id. No.: 242 96 279, with its registered office at Velká nad Veličkou 492, 696 74 Velká nad Veličkou, registered in the Commercial Register kept by the Regional Court in Brno Section C, File 93003.

 

3. Processing of Personal Data of Persons Under 18 Years

 

Only a person who has reached the age of 18 years may view our Website and order the services offered on the Website. No personal data of children under 18 years are thus processed.

 

 

4. Categories of Personal Data

 

We process the following personal data:

 

a. your name and surname;

b. address of residence;

c. date of birth;

d. current betting capital;

e. telephone number;

f. e-mail address.

 

Also, We obtain the following information as a result of your use of our services:

 

g. cookies;

h. any other online identifiers.

 

 

5. Purpose and Legal Basis for Personal Data Processing

 

We process your personal data on the basis of an executed Service Contract. In certain cases, We process your data on the grounds of the protection of our legitimate interest or a statutory obligation.

 

We process your personal data especially for the following purposes:

 

 performance of the Contract and management of Customer Accounts;

 answering your queries and mutual communication;

 sending of commercial communications.

 

If you have granted us consent to the sending of commercial communications, We process your contact details that you provided to us for the relevant purpose. You can always revoke your consent by e-mailing a request to terminate the sending of commercial communications to info@okoklade.com, by which you will unsubscribe from the receipt of commercial communications.  

 

6. Duration of Processing

 

We process your data throughout the period of use of our services (i.e. the duration of the contractual relationship between you and us and subsequently for a period appropriate with regard to the protection of our rights, exercise of claims arising from defective performance or liability for damage caused.

 

If We process the data based on your consent (especially the sending of commercial communications), the data will be processed for the period for which you granted such consent and for a maximum of 30 days after you have revoked your consent.  

 

7. Disclosure of Personal Data to Third Parties

 

Other persons (web hosting provider, programmers, and internal and external co-operators and employees) may have access to the personal data you have provided to us in certain cases. We carefully select such persons and ensure that your data are treated securely and confidentially. 

 

8. Your Rights Following from Personal Data Processing

 

You have, in particular, the following rights in relation to your personal data:

 

- the right to revoke your consent to personal data processing;

- the right to rectify or supplement your personal data;

- the right to request restriction of processing;

- the right to object;

- the right to lodge a complaint with a supervisory authority;

- the right to request data transfer;

- the right of access to personal data;

- the right to erasure of personal data (the right to “be forgotten”) in certain cases; and 

- other rights set forth in the Personal Data Protection Act and the GDPR.

 

We will explain you your rights below to ensure that you understand their contents.

 

Right to revoke your consent to personal data processing 

If We process your personal data based on your consent (especially the sending of commercial communications), you have the right to revoke it at any time by e-mailing a request to terminate the sending of commercial communications to info@okoklade.com or by clicking on the link at the end of every e-mail sent by us, by which you will unsubscribe from the receipt of commercial communications.  

 

Right to rectify or supplement your personal data

You have the right to request that We rectify inaccurate personal data concerning you without undue delay. Taking into account the purposes of the processing, you have the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement. 

 

Right to request restriction of processing

The right to restriction of processing constitutes our obligation not to conduct any personal data processing (other than saving the personal data for a particular period) in cases where: 

 

- you have objected against their processing; or

- you deny their accuracy; or 

- their processing is unlawful; or

- We no longer need them for the purposes of processing. 

 

Right to object

You may object against the processing of your personal data in writing or electronically. As a result of this objection, We will no longer process your personal data unless We prove serious legitimate grounds for the processing that override your interests or rights and freedoms.

 

Right to lodge a complaint with a supervisory authority

You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority at any time, namely the Office for Personal Data Protection.

 

Right to request data transfer

This is your right to obtain the personal data concerning you in a structured, commonly used and machine-readable format. At your request, We are obliged to transfer these data to another personal data controller.

 

Right of access to personal data

The right of access to personal data means your right to obtain information from us on whether We process your personal data and, if this is the case, you have the right to obtain these data and, at the same time, the right to obtain the following information:

- the purposes of the processing;

- the categories of personal data concerned;

- the recipients to whom the personal data have been or will be disclosed;

- the planned period for which the personal data will be stored;

- information on the right to request rectification or erasure of personal data, the right to object;

- the right to lodge a complaint with a supervisory authority (Office for Personal Data Protection).

- where the personal data are not obtained from you, any available information as to their source;

- the fact that automated decisions are made, including profiling.

 

Right to erasure

This means our obligation to destroy the personal data that We process about you if:

- the personal data are no longer needed for the purposes for which they were collected or otherwise processed, you revoke your consent and there are no other legal grounds for the processing;

- you object to the processing and there are no overriding legitimate grounds for the processing;

- the personal data have been processed unlawfully;

- the personal data have to be erased to comply with a legal obligation.

 

 

9. How can you contact us?

 

If you have any question concerning personal data protection or revocation of your consent to the further processing of your personal data, you can e-mail us to: info@okoklade.com or contact us in writing at: Velká nad Veličkou 492, 696 74 Velká nad Veličkou

 

 

This Privacy Policy is effective from 10 November 2018.

 

REMAWAY s.r.o.

 

&